Sơn tự phẳng Polyurethane Concrete – I Krete HF 6mm

Sơn tự phẳng Polyurethane Concrete – I Krete HF 6mm. Sơn phủ epoxy KCC I-Krete HF đóng gói 32Kg/Bộ trong đó thành phần A = 3kg, thành phần B = 3kg, thành phần

Danh mục: